Sunday, January 24, 2010

Prefect's Competence
Kepribadian
    * Menyedari tugas dan tanggungjawabnya sebagai pengawas satuan pendidikan yang professional
    * Kreatif dalam bekerja dan menyelesaikan masalah, baik yang berkaitan dengan kehidupan peribadi atau tugas-tugas profesinya
    * Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang profesinya.

•. Supervisi Manajerial
    * Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
    * Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program sekolah-sekolah binaannya.
    * Menyusun metode kerja dan berbagai instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan.
    * Membina kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS).
    * Membina kepala sekolah dalam melaksanakan administrasi satuan pendidikan meliputi administrasi kesiswaan, kurikulum dan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, keuangan,lingkungan sekolah dan peran serta masyarakat.
    * Membantu kepala sekolah dalam menyusun indikator keberhasilan mutu pendidikan di sekolah.
    * Membina staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
    * Memotivasi pengembangan karir kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
    * Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan pada sekolah-sekolah binaannnya dan menindak lanjutinya untuk perbaikan mutu pendidikan dan program pengawasan berikutnya.
    * Mendorong guru dan kepala sekolah untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
    * Menjelaskan berbagai inovasi dan kebijakan pendidikan kepada guru dan kepala sekolah.Memantau pelaksanaan inovasi dan kebijakan pendidikan pada sekolah-sekolah binaannya.

•. Supervisi Akademik
    * Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan bidang ilmu yang menjadi isi tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menentukan tujuan pendidikan yang sesuai, berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan/ mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk rumpunnya berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
    * Menggunakan berbagai pendekatan/metode/ teknik dalam memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan startegi/metode/teknik pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik melalui bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menyusun rencana pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan media pendidikan yang sesuai untuk menyajikan isi tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam melaksanakan strategi/metode/teknik pembelajaran yang telah direncanakan untuk tiap bidang pengembangan/ mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi peserta didik pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam merefleksi hasil-hasil yang dicapai, kekuatan, kelemahan, dan hambatan yang dialami dalam pembelajaran yang telah dilaksanakan.
    * Membantu guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan, dan memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran SD/mata pelajaran sekolah menengah yang termasuk dalam rumpunnya.

•. Evaluasi Pendidikan
    * Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai untuk tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Membimbing guru dalam menentukan kriteria dan indikator keberhasilan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi binaannya
    * Menilai kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran pada tiap bidang pengembangan/mata pelajaran yang termasuk dalam rumpunnya.
    * Menilai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan.
    * Menilai kinerja staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya.
    * Menilai kinerja sekolah dan menindaklanjuti hasilnya untuk keperluan akreditasi sekolah. Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja staf sekolah.
    * Memantau pelaksanaan kurikulum, pembelajaran, bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pendidikan pada sekolah binaannya
    * Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran tiap bidang pengembangan/mata yang termasuk dalam rumpunnya
    * Memberikan saran kepada kepala sekolah, guru, dan seluruh staf sekolah dalam meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil penilaian.

•. Penelitian dan Pengembangan
    * Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
    * Menentukan masalah kepengawasan yang penting untuk diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan, pemecahan masalah pendidikan, dan pengembangan profesi.
    * Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun proposal penelitian kuantitatif.
    * Melaksanakan penelitian pendidikan baik untuk keperluan pemecahan masalah pendidikan, perumusan kebijakan pendidikan maupun untuk pengembangan profesi.
    * Mengolah dan menganalisis data penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
    * Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya.
    * Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan/kepengawasan.
    * Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian pada forum kegiatan ilmiah baik lisan maupun tulisan.
    * Membina guru dalam menyusun karya tulis ilmiah dalam bidang pendidikan dan pembelajaran.
    * Membuat artikel ilmiah untuk dimuat pada jurnal.
    * Menulis buku/modul untuk bahan pengawasan.
    * Menyusun pedoman/panduan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Sosial
    * Menyadari akan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri dan profesinya.
    * Menangani berbagai kasus yang terjadi di sekolah atau di masyarakat .
    * Aktif dalam kegiatan organisasi profesi seperti APSI, PGRI, ISPI dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Mesyuarat Ketua Biro Pengawas SMKAP(B) 2010

Hari      : Khamis
Tarikh  : 20 Januari 2010
Masa    : 120 petang – 150 petang
Tempat: Bilik Pengawas SMKAP (Bestari)
Perkara: Mesyuarat Ketua Biro (2010)

Bil
Agenda
Tindakan
1.
Ketua pengawas, Nur Syahmin Alya Bt Masri.
              I.      Setiap biro 5 orang ahli sahaja.
           II.      Ahli biro dokumentasi ialah pengawas yang terlibat dengan briged bestari dan pengawas yang terlibat mestilah mempunyai internet di rumah dan rajin membuka email.
         III.      Biro gerakan khas pastikan jadual tidak clash dengan biro perhimpunan.
        IV.      Waktu rehat, PA sistem dikhendaki memperdengarkan bahan-bahan motivasi kepada pelajar-pelajar.
           V.      Biro disiplin hendaklah mengambil inesiatif untuk membeli penyepit kuku dan klip rambut.
        VI.      Biro PA sistem, diminta untuk meminta kebenaran daripada guru pegawas meletakkan mikrofon di bilik pengawas.
      VII.      Biro keceriaan diminta untuk menyiapkan carta organisasi, nama-nama pengawas, buliten, pengumuman, jadual bertugas dan mengemas kini papan kenyataan di luar dan di dalam bilik pengawas.
   VIII.      Semua biro mesti membuat laporan setiap bulan. Laporan hendaklah dihantar pada hari Jumaat mengikut bulan.
        IX.      Pada hari Rabu boleh dijalankankan bengkel untuk mengajar pengawas cara membaca doa, menjadi pengerusi majlis dan bacaan ikrar kerana mempunyai waktu rehat yang sangat penjang.
           X.      Pada waktu perhimpunan, pengawas lelaki hanya duduk di belakang tidak perlu duduk di hadapan pelajar. ( cadangan )
Makluman

Struktur Organisasi

Penaung : Pn Hajah Hamidah bt Saman

Guru Penasihat : En Mohd Suhaimi b Abdullah
Guru Pengawas : (1) En Azlan Kamal Nazyunniyah
(2) Pn Amylia
Ketua Pengawas : Nur syahmin Alya bt Masri
Pen. Pengawas (1) : Nur Adha Hakim b Zulkiflee
Pen. Pengawas (2) Nik Muhammad Zulhayiz b. Zulkifli 
Setiausha : Nur Amylia Azreen bt Md Jamil
Pen. Setiausha : Nur Atiqah bt Mat Samadi
Bendahari : Nur Wahida bt Hanib
Pen. Bendahari : Nur Hidayah bt Zulkifly
Ahli Jawatan Kuasa:
Tingkatan 5 : Hasrul
Tingkatan 4 Noradilah bt Ahmad Fadzil
Tingkatan 3 Sayidah Munirah bt Mohd Shazari 
Tingkatan 2 Aishah Nadia bt Badrul Hisham

Biro-biro Lembaga Pengawas SMK Ampang Pecah

Ketua Biro
§          B. Pengurusan Am – Wong Kah Fong (5G)
§          B. P.A System – Izzul Hazmi b Zahba (4C)
    Muhammad Syazwan Mohd Yazid (3C)
§          B. Disiplin dan Tatatertib – Wong Chui Voon (5G) Khairul Ashmawi (4C)
§         B. PSP – Shahira Nabila bt Mohd Azhan (4C)
§         B. Majlis Rasmi – Sharmila a/p Subramaniam (5G)
§         B. Perhimpunan  Azrin b. Azman (5I) Chu Buo Yi (5C)
§         B. Gerakan Khas – Abdul Hakim b Zainal Abidin (5G)
§         B. Keceriaan – Siti Zubaidah (4G)
§         B. Dokumentasi – Tajul Ariffin b Mauli Azam (5G)


Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas SMKAP(B) 2010
Hari      : Khamis
Tarikh  : 14 Januari 2010
Masa    : 130 petang - 230 petang
Tempat: Bilik Pengawas SMKAP (Bestari)
Perkara: Mesyuarat Agung Lembaga Pengawas Kali ke-3 (2010)

Bil
Agenda
Tindakan
1.
Ucapan dari pengerusi
1.1  Kata alu-aluan dari pengerusi majlis
1.2  Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa yang diketuai oleh Nik Mohamed Zulhayiz
Makluman
2.
Ucapan dari penolong kanan Hal Ehwal Murid, Encik Mohd Suhaimi bin Abdullah.
2.1  Ucapan tahniah kepada semua pengawas yang masih kekal menjadi pengawas 2010
2.2  Perlantikan pengawas baru dari tingkatan satu hingga lima akan dijalankan.
2.3  Kriteria untuk menjadi seorang pengawas adalah sangat ketat antaranya akademik mestilah cemerlang dan sahsiah mestilah terpuji.
2.4  Sebagai seorang pengawas perlu bijak menguruskan masa, mempunyai keyakinan yang tinggi untuk berhadapan dengan khalayak ramai dan sentiasa berpenampilan kemas kerana pengawas menjadi perhatian para pelajar.
2.5  Pengawas juga bertanggungjawab membantu guru untuk menjaga disiplin pelajar.
2.6  Pengawas harus bertanggungjawab menjalankan tugas dengan sebaik mungkin dan bagi pengawas yang melanggar peraturan akan dihukum dua kali ganda daripada murid biasa.
2.7  Pengawas perlu menunjukkan yang terbaik dari masa ke semasa serta komited dalam menjalankan tugas.
2.8  Menghias bilik pengawas agar berada dalam keadaan ceria dan sedia.
Makluman
3.
Laporan setiausaha: saudari Nur Amylia Azreen Md Jamil
3.1 Lembaga pengawas pada tahun 2009 dikendalikan oleh dua orang guru yang diketuai oleh Encik Abang Abdul Rahman dan diiringi oleh Puan Wahiza.
3.2  Ahli-ahli lembaga pengawas juga telah mengadakan dua  kali perjumpaan antaranya mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan lembaga pengawas.
3.3  Perjumpaan pengawas biasanya dilakukan sekurang-kurangnya sekali pada setiap minggu.
3.4  Pemilihan pengawas baru telah diadakan seawal bulan Mac.
3.5  Jumlah keseluruhan bagi ahli lembaga pengawas tahun 2009 adalah seramai 103 orang.
3.6  Kursus Kepimpinan Pengawas telah diadakan pada 27 dan 28 Mac yang bertempat di Rock Eco Resort, Sungai Tua, Hulu Yam selama dua hari satu malam.
Makluman
4.
Laporan bendahari: saudari Nur Wahida bt Hanib
4.1 Pada tahun ini, tidak banyak kutipan yang dilakukan, semua program yang dijalankan mendapat sumbangan dari pihak sekolah.
4.2 Kutipan hanya dilakukan semasa sambutan hari guru,      angaran kutipan sebanyak RM155.20 tetapi hanya digunakan sebanyak RM139.70. Baki tunai sebanyak RM15.50.
4.3 Manakala baki keseluruhan apabila dicampur dengan baki tahun 2008 ialah RM85.50.
4.4 Pada tarikh 21.9.2009, ketua disiplin telah mengeluarkan
      wang sebanyak RM 2.90 untuk kegunaan pelajar.
4.5 Baki keseluruhan untuk tahun 2009 ialah RM77.60.
Makluman
5.
Ucapan dari guru pengawas, Encik Azlan Kamal
5.1  Ucapan alu-aluan.
5.2  Jawatan Ketua pengawas, penolong ketua pengawas 1 dan 2 bagi tahun 2010 telah ditetapkan hasil daripada perbincangan guru pengawas dan Encik Suhaimi, GPK Hal Ehwal Murid.
5.3  Keputusan jawatan adalah seperti berikut:
Ø    Ketua PengawasNur Syahmin Alya bt Masri (5G)
Ø    Pen. Ketua Pengawas 1Nur Adha Hakim b Zulkiflee (5G)
Ø    Pen. Ketua Pengawas 2Nik Muhammad Zulhayiz b. Zulkifli (4G)


Makluman
6.
Ucapan Ketua Pengawas: saudari Nur Syahmin Alya Masri
6.1  Ucapan alu-aluan dripada ketua pengawas
6.2  Ahli jawatankuasa dan biro telah ditetapkan bagi tahun ini.
6.3  Keputusan ahli jawatankuasa dan biro telah ditetapkan selepas proses pemilihan dan undian:

Ahli Jawatankuasa
§          Setiausaha: Nur Amylia Azreen Md Jamil (5G)
§          P. Setiausaha: Nur Atiqah bt Mat samadi (4G)
§          Bendahari: Nur Wahida bt Hanib (5C)
§          P.Bendahari: Nur Hidayah bt Zulkifly (5C)
§          Ting: 2- Aishah Nadia bt Badrul Hisham (2G)
    3- Sayidah Munirah bt Mohd Shazari (3G)
    4- Noradilah bt Ahmad Fadzil (4G)
    5- Hasrul (5J)

Ketua Biro
§          B. Pengurusan AmWong Kah Fong (5G)
§          B. P.A SystemIzzul Hazmi b Zahba (4C)
    Muhammad Syazwan Mohd Yazid (3C)
§          B. Disiplin & TatatertibWong Chui Voon (5G) Khairul Ashmawi (4C)
§         B. PSPShahira Nabila bt Mohd Azhan (4C)
§         B. Majlis RasmiSharmila a/p Subramaniam (5G)
§         B. Perhimpunan Azrin b. Azman (5I) Chu Buo Yi (5C)
§         B. Gerakan KhasAbdul Hakim b Zainal Abidin (5G)
§         B. KeceriaanSiti Zubaidah (4G)
§         B. DokumentasiTajul Ariffin b Mauli Azam (5G)

Makluman
7.
Pembentangan usul-usul
7.1  Menukar mikrofon baru (pencadang: Izzul Hazmi b Zahba,4C)
7.2  Menukar radio kepada computer riba bagi PA System (pencadang: NSAM, 5G)
7.3  Kem pengawas dtambah satu hari lagi bererti 3 hari 2 malam (pecadang: Izzul Hazmi b Zahba,4C)
7.4  Insentif utk membantu pengawas bertugas di kantin agar pelajar tidak membuang sisa makanan di atas meja (NSAM)


8.
Hal-hal lain
8.1  Pengawas hendaklah bertugas jangan jadi tunggul kayu (Sharmila,5G)
8.2  Jika bendahari meminta yuran bulanan tolong beri kerjasama (Nur Wahida,5C)
8.3  Pengawas lelaki tidak layak jadi pengerusi majlis (Abdul Hakim Zainal Abidin,5G)
8.4  Pengawas akan dibekalkan dengan buku 555 selain jangan takut untuk bagi arahan (En. Azlan, guru pengawas)
8.5  Setiap minggu ada pelajar yang akan menaikkan bendera (En. Azlan, guru pengawas)
MaklumanSaturday, January 23, 2010

Misi & Visi PengawasMISI PENGAWAS


Melahirkan pengawas sekolah yang sentiasa disegani dan dihormati melalui;
Disiplin setiap pengawas pada tahap yang tinggi,
peraturan sekolah yang sentiasa dihayati dan dipatuhi dan,
aktiviti-aktiviti yang dapat melahirkan pelajar yang berkebolehan serta berketrampilan dari pelbagai aspek.


VISI PENGAWAS

Melahirkan pengawas sekolah yang berkarisma, berdedikasi serta berketrampilan dalam apa jua bidang sama ada bidang akademik mahu pun bukan akademik, agar dapat memberi sumbangan kepada sekolah, agama, bangsa dan negara.

Matlamat & Falsafah Pengawas


MATLAMAT PENGAWAS
Melahirkan pengawas sekolah yang memiliki tahap disiplin yang tinggi di samping keputusan akademik yang cemerlang.
Mewujudkan satu pasukan yang sentiasa memberikan komitmen yang tinggi terhadap semua tanggungjawab yang diberikan.
Membentuk individu yang memiliki jati diri yang tinggi menerusi aktiviti-aktiviti yang dijalankan.

*~*~*~*

FALSAFAH PENGAWAS
Setiap pengawas mempunyai potensi untuk berkembang maju secara seimbang dari segi disiplin,beramal, intelek,rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan yang teguh kepada tuhan dan perpaduan antara ilmu, iman dan amal yang soleh.

Usaha ini akan dapat melahirkan pengawas yang berilmu pengetahuan ,berakhlak mulia dan dapat menjamin kesejahteraan diri,sekolah,agama,bangsa dan negara.

Biro-biro Lembga Pengawas SMKAP


Bidang Tugas Biro-biro Lembaga Pengawas SMK Ampang Pecah

  1. Biro Pengurusan Am
Biro Pengurusan Am ialah biro yang bertanggungjawab dalam pengurusan dan pembahagian tugasan kepada para pengawas.
Jadual bertugas semasa waktu rehat dibahagikan kepada dua kategori iaitu Menengah Rendah dan Menengah Atas.
Penyediaan jadual bertugas adalah secara berkala iaitu dua minggu sekali.

  1. Biro Perhimpunan
Biro Perhimpunan ialah biro yang bertanggungjawab dalam menguruskan barisan pelajar untuk perhimpunan rasmi atau tidak rasmi SMK Ampang Pecah.

  1. Biro Public Adress System / Sistem PA
Biro yang bertanggungjawab dalam pengendalian pembesar suara dan mikrofon semasa majlis rasmi dan perhimpunan rasmi. Turut mengendalikan stesen radio mini sekolah bersama dengan Biro Dokumentasi.
Jadual bertugas adalan secara berkala iaitu sebulan sekali. Dua orang pengawas setiap hari.

  1. Biro Majlis Rasmi
Biro yang mengendalikan majlis-majlis rasmi sekolah. Setiap majlis rasmi, biro turut bekerjasama dengan biro system PA.
Jadual bertugas bagi pengerusi majlis adalah untuk sepanjang tahun dengan pengawas-pemgawas yang tetap pada hari Isnin dan latihan untuk pengawas selebihnya pada hari lain.
Jadual bertugas bagi ketua bacaan doa dan bacaan ikrar adalah secara berkala sama seperti pengerusi majlis.

  1. Biro Disiplin & Tatatertib
Biro yang mengendalikan disiplin pengawas dan pelajar dari segi pakaian dan penampilan. Bertanggungjawab melakukan pemeriksaan harian selepas perhimpunan untuk memastikan penampilan pelajar dalam keadaan kemas, bersih dan berdisiplin.

  1. Biro PSP / Pengurusan Sistem Penalti
Biro yang bertanggungjawab dalam mengedar, mengendali, mengurus dan memproses boring penalti pelajar. Bekerjasama dengan biro tatatertib semasa pemeriksaan harian dan mingguan.

  1. Biro Gerakan Khas
Betanggungjawab dalam menjalankan ‘spot check’ dan bekerjasama dengan biro PSP, menjalankan rondaan pada waktu pagi selain menyediakan jadual untuk ahli biro mengawal pintu pagar utama dan pintu pagar kecil.

  1. Biro Kebersihan & Keceriaan
Bertanggungjawab dalam memastikan Bilik Pengawas dalam keadaan kemas, bersih dan ceria sepanjang masa.
Turut bertanggungjawab dalam pengurusan papan kenyataan / papan informasi Lembaga Pengawas SMK Ampang Pecah dengan menjadikan papan tersebut lengkap dengan informasi yang perlu ada selain kemas dalam erti kata lain menunjukkan bahawa Lembaga Pengawas adalah sebuah sistem yang cekap dan sistematik.

  1. Biro Dokumentasi
Bertanggungjawab dalam membina dan menguruskan blog Lembaga Pengawas SMK Ampang Pecah disamping menjadi jurugambar bagi majlis-majlis rasmi. Bekerjasama dengan Biro PA Sistem semasa waktu rehat untuk mengendalikan stesen radio mini sekolah.

Tugas & Tanggungjawab Pengawas


TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGAWAS
·            Mengawal disiplin pelajar.
·            Mementingkan imej diri dan menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar dan pengawas junior.
·            Menjaga imej dan nama baik sekolah.
·            Membantu guru, pembantu kepada para guru dari segi penyampaian arahan atau maklumat kepada rakan-rakan pelajar.
·            Memastikan keceriaan sekolah dijaga.
·            Mematuhi peraturan sekolah sambil menguatkuasakannya.
·            Memimpin rakan-rakan pelajar.
·            Mencegah kes jenayah di sekolah.
·            Menghormati guru.
·            Tidak memberat sebelah dalam tugas harian.
·            Serius dan bersikap positif semasa menjalankan setiap tugas, sentiasa menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.
·            Mendisiplinkan diri sebelum mendisiplinkan pelajar lain.
·            Memastikan diri sendiri mencapai prestasi yang cemerlang dalam bidang akademik, kokurikulum, sahsiah dan disiplin.
·            Sentiasa peka terhadap apa yang berlaku dan memberikan cadangan dan pendapat kepada Lembaga Pengawas untuk memperbaiki keadaan.
·            Mengenalpasti pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin dan cuba sedaya upaya untuk mengubah sikap mereka.
·            Mempengaruhi para pelajar untuk berdisiplin dan memberikan teguran kepada mereka yang bersalah.
·            Menyimpan rekod atau maklumat pelajar yang bersalah sebagai panduan masa hadapan.
·            Patuh kepada ketepatan masa. Para pengawas harus sampai ke tempat tugas lebih awal daripada masa yang ditetapkan.
·            Memastikan para pelajar beratur semasa membeli makanan di kantin, pergi ke makmal sains atau bengkel dan di luar kelas sebelum nyanyian lagu Negaraku pada setiap pagi dan selepas waktu rehat.